CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH

Nhằm phấn đấu đạt kế hoạch chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIII đề ra là mỗi năm phát triển 2.000 đảng viên mới. Ngay từ đầu năm 2019, Thường trực các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giao chỉ tiêu phát triển đảng cho từng loại hình chi bộ; đôn đốc các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn, thẩm tra xác minh tiêu chuẩn chính trị để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới trong Đảng bộ mình.

QUẢNG CÁO