Kết quả 02 năm thực hiện Chương trình hành động số 12 -NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)

Ngày 14/12/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) đã ban hành Chương trình hành động số 12 -NQ/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cấp uỷ các cấp, các địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

QUẢNG CÁO