Image

Về việc cử cán bộ tham gia lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo chức danh năm 2022

  • Lê Minh Hoa
  • /
  • 12.8.2022 - 15:35

Căn cứ Thông báo số 1362-TB/HVCTQG, ngày 01/8/2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc triệu tập học viên tham dự lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho chức danh Bí thư Cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2022 (Lớp thứ nhất); ngày 10/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 657-QĐ/TU cử 02 đồng chí, gồm: đồng chí Phạm Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy La Gi và đồng chí Nguyễn Hồng Pháp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc đi học lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho chức danh Bí thư Cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2022.

TÀI LIỆU