Image

Một số kết quả nổi bật công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021

  • Lê Thị Bảo Chi
  • /
  • 17.6.2021 - 16:24

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai đạt kết quả khá toàn diện, các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất được giao, nổi bật một số kết quả công tác sau.

TÀI LIỆU