Một số thông tin về xác nhận trình độ lý luận chính trị

Thực hiện Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn về việc xác nhận trình độ lý luận chính trị, cụ thể như sau:

           - Về xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị:

          + Người có nhu cầu xác nhận trình độ lý luận chính trị có hồ sơ đề nghị gồm: Đơn đề nghị xác định trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị; các văn bằng, chứng chỉ; bảng điểm (bản gốc hoặc bản sao có công chứng) chương trình lý luận chính trị đã được học; công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị công tác.

         + Căn cứ công văn đề nghị, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện lấy chương trình sơ cấp lý luận chính trị theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị làm căn cứ xác định trình độ lý luận chính trị cho người có nhu cầu.

        + Nếu chương trình học của người đề nghị xác nhận đạt ít nhất 80% số tiết lên lớp và ¾ nội dung của chương trình được lấy làm căn cứ để xác định thì được cấp giấy xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị. Nếu chương trình đề nghị xác nhận chưa bảo đảm về thời lượng hay nội dung thì Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có thể tổ chức lớp bồi dưỡng cho đủ yêu cầu.

            - Về xác nhận trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị:

          + Cán bộ, đảng viên có nhu cầu xác nhận trình độ lý luận chính trị có hồ sơ đề nghị gồm: Đơn đề nghị xác định trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị; văn bằng, chứng chỉ; bảng điểm (bản gốc hoặc bản sao có công chứng) chương trình lý luận chính trị đã được học và gửi về Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

          + Căn cứ công văn, danh sách và hồ sơ do Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đề nghị, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng gồm Ban Giám hiệu, trưởng phòng đào tạo và trưởng các khoa để xác định trình độ lý luận chính trị. Hội đồng này sẽ lấy “Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở” (hệ Trung cấp lý luận chính trị) ban hành kèm theo Quyết định số 484/2002/QĐ-HVCTQG, ngày 11/12/2002 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm chuẩn để đối chiếu.

          + Nếu chương trình lý luận chính trị mà cán bộ, đảng viên đã học có ít nhất 80% số tiết lên lớp và ¾ số môn học của chương trình Trung cấp lý luận chính trị thì được cấp Giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương Trung cấp lý luận chính trị.

          - Về xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị: từ ngày 14 tháng 02 năm 2014, căn cứ vào chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được ban hành để xác nhận cho những người tốt nghiệp đại học chính trị chuyên ngành tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đối với các trường hợp đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng thì chờ ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền./.


QUẢNG CÁO