BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN, QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Thực hiện yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về báo cáo kết quả thực hiện Quy định 76 –QĐ/TW, ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Hướng dẫn số 17 –HD/BTCTW ngày 30/01/2013 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về hướng dẫn thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng và tình hình sinh hoạt đảng của đảng viên là cán bộ hưu trí ở xã, phường, thị trấn.

     Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề nghị các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện các quy định, hướng dẫn nêu trên để tổng hợp, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo về Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

     Kết quả triển khai, thực hiện, kiến nghị, đề xuất những giải pháp tích cực về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân; về hình thức tổ chức, thời gian sinh hoạt trong thực hiện Quy định 76 –QĐ/TW… là một trong những vấn đề để Ban Tổ chức Trung ương Đảng nghiên cứu, đề xuất với Ban Bí thư Trung ương Đảng trong thời gian sắp tới ./.


QUẢNG CÁO