KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 15 -QĐ/TW, NGÀY 28/8/2006 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt đến từng đảng viên.

Đồng thời, chỉ đạo khảo sát, lên danh sách và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên đến các doanh nghiệp mà đảng viên đang tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh để thành lập chi bộ nếu đủ điều kiện để đảng viên được tham gia sinh hoạt đảng tại nơi làm việc; chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; chỉ đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng dẫn hoạt động của các chi bộ trong doanh nghiệp.

Có thể nói, cho phép đảng viên được làm kinh tế tư nhân là một chủ trương lớn trong quá trình đổi mới tư duy của Đảng ta. Vì vậy, từ khi có Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân, nhận thức của các cấp ủy và đảng viên đã có chuyển biến tích cực, tạo thêm niềm tin tưởng, là cơ sở để nhiều đảng viên có điều kiện và khả năng mạnh dạn đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát huy được vai trò của đảng viên làm kinh tế tư nhân, góp phần cùng các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 1129 đảng viên làm kinh tế tư nhân; trong đó có 59 doanh nghiệp do đảng viên làm giám đốc và là Chủ tịch Hội đồng quản trị; đảng viên trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ở các doanh nghiệp tư nhân được tăng dần lên (năm 2008 mới có 350 đảng viên). Hầu hết các đảng viên làm kinh tế tư nhân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; thể hiện được vai trò tiền phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm của người đảng viên, tham gia sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ, thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp thấy được trách nhiệm với người lao động, với cộng đồng, xã hội, tích cực tham gia các cuộc vận động và các hoạt động nhân đạo từ thiện như: đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tiếp bước cho em đến trường”, phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, tu sửa trường học, tặng học bổng, thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

Một điểm mới mà chủ trương của Đảng ta đã cho phép thực hiện thí điểm, đó là thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng cũng đã tạo thêm điều kiện để chủ doanh nghiệp tư nhân có phẩm chất và năng lực tốt, đóng góp nhiều cho xã hội dược đứng trong hàng ngũ của Đảng CSVN.

Hy vọng rằng, khi chủ doanh nghiệp tư nhân là đảng viên thì khả năng phát triển tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp đó sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn; tổ chức Đảng có cơ hội nắm chắc con người và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; các đoàn thể, nhất là tổ chức công đoàn sẽ phát huy tốt vai trò đại diện để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động ./.

                                                         

 


QUẢNG CÁO