Ngày 15 tháng 05 năm 2013 Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội đã ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH

  • /
  • 26/07/2013

Thông Tư Hướng Dẫn Về Thủ Tục Lập Hồ Sơ, Quản Lý Hồ Sơ, Thực Hiện Chế Độ Ưu Đãi Người Có Công Với Cách Mạng Và Thân Nhân

 Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Người có công;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân,

Tải file tại đây:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/file/bantochuc/Thong%20tu%2005-2013%20BLDTBXH%20ngay%2015-5-2013.doc

fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/file/bantochuc/Thong%20tu%2005-2013-TT-BL%C3%90TBXH.PDF


  • |
  • 2243
  • |

QUẢNG CÁO