Ngày 09 tháng 04 năm 2013 Chính Phủ đã ban hành nghị định số 31/2013/NĐ-CP

  • /
  • 26/07/2013

Nghị Định Quy Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Pháp Lệnh Ưu Đãi Người Có Công Với Cách Mạng

 Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,

Tải file tại đây: 

fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/file/bantochuc/Nghi%20dinh%20so%2031-2013-ND-CP%20ngay%209-4-2013.doc

fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/file/bantochuc/Nghi%20dinh%20so%2031-2013-ND-CP.PDF


  • |
  • 2193
  • |

QUẢNG CÁO