Quyết định về việc ban hành Nội quy kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

- Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Căn cứ Kế hoạch số 116– KH/TU, ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018;

- Căn cứ Quyết định số 1398-QĐ/TU ngày 11/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) năm 2018;

- Xét đề nghị của Thư ký Hội đồng thi nâng ngạch,

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng thi nâng ngạch, Ban Giám sát, Ban Coi thi và thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


QUẢNG CÁO