Ngày 27 tháng 5 năm 2009 Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ban hành Hướng dẫn Số 43 -HD/BTCTU

  • /
  • 25/06/2013

Một số nội dung, quy trình lấy phiếu tín nhiệm phục vụ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý

        Thực hiện Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo (gọi chung là bổ nhiệm cán bộ) ban hành kèm theo Quyết định số 2162 -QĐ/TU ngày 26/12/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; để tiếp tục đổi mới công tác tuyển chọn, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn nội dung, quy trình lấy phiếu tín nhiệm phục vụ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công.

            Nội dung chi tiết xem các file đính kèm sau

            fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/file/bantochuc/HD%2043%20lay%20phieu%20tin%20nhiem%20(bo%20nhiem).doc

fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/file/bantochuc/Mau%20phieu%20bieu%20quyet%20tin%20nhiem.doc

fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/file/bantochuc/Mau%20tong%20hop%20tin%20nhiem.doc

fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/file/bantochuc/Phieu%20tin%20nhiem%20(01).doc

fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/file/bantochuc/Phieu%20tin%20nhiem%20(02).doc

 

 

 


  • |
  • 3139
  • |

QUẢNG CÁO