Chuẩn y Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 12/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định chuẩn y Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Căn cứ kết quả bầu cử và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định chuẩn y Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Trần Văn Nở, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện.


QUẢNG CÁO