Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”

Thực hiện Công văn số 1575-CV/BTGTU, ngày 08/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về chuyển Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” năm 2018.

Đồng chí Trần Đức Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được ủy nhiệm trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” năm 2018 cho đ/c Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Sáng ngày 6/9/2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận theo Quyết định số 1536-QĐ/BTGTW, ngày 19/7/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng trong đợt tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” trong năm 2018 cho 18 đồng chí thuộc tỉnh Bình Thuận đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng./.


QUẢNG CÁO