Cử cán bộ đi học lớp bồi dưỡng công tác dân vận năm 2018

Căn cứ Thông báo nhập học số 295/TB-HVCTKVII ngày 17/8/2018 của Học viện Chính trị Khu vực II, Thành phố Hồ Chí Minh và căn cứ số lượng, danh sách đăng ký tham gia, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã cử 02 cán bộ, công chức đi học Lớp bồi dưỡng công tác dân vận cho chức danh trưởng ban, phó trưởng ban dân vận huyện ủy và tương đương năm 2018 tại Học viện Chính trị khu vực II, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lớp học khai giảng vào ngày 04/9/2018 tại Học viện Chính trị khu vực II Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian học tập toàn khóa từ ngày 04 tháng 9 năm 2018 đến ngày 08 tháng 9 năm 2018./         


QUẢNG CÁO