Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 21 về công tác cán bộ

Thực hiện quy trình công tác cán bộ theo Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, ngày 31/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã triệu tập Hội nghị lần thứ 21 – Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo để Tỉnh ủy xem xét, quyết định đề nghị Trung ương xem xét, chỉ định bổ sung Tỉnh ủy viên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với 04 đồng chí và giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với 01 đồng chí.

Sau khi thảo luận thống nhất đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín nhân sự bổ sung Tỉnh ủy viên và giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.


QUẢNG CÁO