Tuyển sinh các lớp Cao cấp Lý luận chính trị năm 2021

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo Cao cấp Lý luận chính trị hệ tập trung năm 2021 đã được Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phân bổ: 05 chỉ tiêu học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 46 chỉ tiêu học tại Học viện Chính trị khu vực II; ngày 27/5/2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có Công văn số 561-CV/BTCTU đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương lập hồ sơ các đồng chí đủ điều kiện tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2021 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực II (Thành phố Hồ Chí Minh) gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy chậm nhất ngày 04/6/2021.

Việc đề nghị lập hồ sơ các đồng chí đủ điều kiện tham gia học lớp cao cấp năm 2021 dựa trên cơ sở tổng hợp, rà soát kết quả đăng ký nhu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian học sẽ được thông báo cụ thể sau khi có kết quả thẩm định hồ sơ tuyển sinh của Học viện Chính trị khu vực II và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh./.


QUẢNG CÁO