Chỉ định Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 20/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 263-QĐ/TU chỉ định Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Căn cứ Quyết định số 722/QĐ-TTg, ngày 19/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Quy định số 1636-QĐ/TU, ngày 09/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định chỉ định đồng chí Phan Văn Đăng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.


QUẢNG CÁO