Sắp xếp, chuyển giao các Chi bộ Chi cục thống kê cấp huyện

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trên tinh thần nghị quyết, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Tổng Cục Thống kê đã triển khai việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê; các Phòng thuộc Cục Thống kê và Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đề nghị của Cục Thống kê tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất phương án sắp xếp, chuyển giao các Chi bộ Chi cục thống kê cấp huyện. Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến thống nhất phương án sắp xếp, chuyển giao Chi bộ Chi cục thống kê cấp huyện. Cụ thể: Thành lập Chi bộ Chi cục Thống kê khu vực Đức Linh – Tánh Linh trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Chi cục Thống kê huyện Đức Linh và Chi bộ Chi cục Thống kê huyện Tánh Linh đặt trực thuộc Huyện ủy Đức Linh; Thành lập Chi bộ Chi cục Thống kê khu vực La Gi – Hàm Tân trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Chi cục Thống kê thị xã La Gi và Chi bộ Chi cục Thống kê huyện Hàm Tân đặt trực thuộc Thị ủy La Gi.

Việc sắp xếp, tổ chức lại đảm bảo đồng bộ theo hệ thống tổ chức đảng với chính quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý và điều hành thống nhất của Chi cục Thống kê khu vực Đức Linh – Tánh Linh và Chi cục Thống kê khu vực La Gi – Hàm Tân góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Cục Thống kê./.


QUẢNG CÁO