THÔNG BÁO về danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 13/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021;

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2), kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, cụ thể như sau:

I. Nhóm 1. Lĩnh vực văn thư - lưu trữ kiêm tổng hợp

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên văn thư - lưu trữ kiêm tổng hợp.

2. Nội dung tài liệu: Sử dụng chung danh mục tài liệu thuộc nhóm 4 (vị trí Văn thư - Lưu trữ) của khối Nhà nước (tại Quyết định số 269/QĐ-HĐTD, ngày 19/4/2021 của Hội đồng tuyển dụng về việc phê duyệt danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập kỳ tuyển dụng công chức năm 2021), gồm các danh mục tài liệu dưới đây:

(1). Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011.

(2). Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018.

(3). Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.

(4). Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

(5). Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

(6). Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

II. Nhóm 2. Lĩnh vực kế toán

1. Vị trí tuyển dụng: Kế toán.

2. Nội dung tài liệu: Sử dụng chung danh mục tài liệu thuộc nhóm 7 (vị trí Kế toán) của khối Nhà nước (tại Quyết định số 269/QĐ-HĐTD, ngày 19/4/2021 của Hội đồng tuyển dụng về việc phê duyệt danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập kỳ tuyển dụng công chức năm 2021), gồm các danh mục tài liệu dưới đây:

(1). Luật Kế toán ngày 20/11/2015.

(2). Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

(3). Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

(4). Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước.

III. Nhóm 3. Lĩnh vực công nghệ thông tin (quản trị mạng)

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản trị mạng kiểm tổng hợp.

2. Nội dung tài liệu: Sử dụng chung danh mục tài liệu thuộc nhóm 13 (vị trí Công nghệ thông tin) của khối Nhà nước (tại Quyết định số 269/QĐ-HĐTD, ngày 19/4/2021 của Hội đồng tuyển dụng về việc phê duyệt danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập kỳ tuyển dụng công chức năm 2021), gồm các danh mục tài liệu dưới đây:

(1). Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006.

(2). Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.

(3). Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

(4). Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

(5). Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỷ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

(6). Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, ngành.

IV. Nhóm 4. Lĩnh vực công tác văn phòng cấp ủy

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Văn phòng.

2. Nội dung tài liệu: Sử dụng chung danh mục tài liệu dưới đây:

(1). Mục II của Quyết định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.

(2). Chương I của Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành ủy.

(3). Chương I, Chương IV của Quy chế số 01-QC/TU, ngày 09/12/2020 của Tỉnh ủy ban hành Quy chế làm việc của Tỉnh ủy (khóa XIV), nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(4). Mục I, Mục II, Mục III của Quy định số 06-QĐi/TU, ngày 26/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy.

V. Nhóm 5. Lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Ban Tổ chức.

2. Nội dung tài liệu: Sử dụng chung danh mục tài liệu dưới đây:

(1). Quy định số 07-QĐi/TU, ngày 26/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Điều 1, Điều 2, Điều 3 của Mục I).

(2). Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Thi hành Điều lệ Đảng”.

. Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý tổ chức, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

VI. Nhóm 6. Lĩnh vực công tác tuyên giáo

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Ban Tuyên giáo.

2. Nội dung tài liệu: Sử dụng chung danh mục tài liệu dưới đây:

(1). Quy định số 04-QĐi/TU, ngày 26/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy”.

. Quy chế hoạt động của báo cáo viên các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 234-QĐ/TU, ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

. Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

(4). Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.

VII. Nhóm 7. Lĩnh vực công tác công đoàn

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên tham mưu về công tác công đoàn.

2. Nội dung tài liệu: Sử dụng chung danh mục tài liệu dưới đây:

(1). Bộ Luật Lao động năm 2019: Gồm các nội dung:

- Chương I: Những quy định chung.

- Chương III: Hợp đồng lao động (Mục 1, 2, 3 và 4).

- Chương VII: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

(2). Luật Công đoàn năm 2012.

(3). Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

(4). Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (Những quy định và hướng dẫn liên quan đến nội dung tại Chương I, Chương III và Chương VII của Bộ Luật Lao động năm 2019).

VIII. Nhóm 8. Lĩnh vực công tác hội phụ nữ

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ.

2. Nội dung tài liệu: Sử dụng chung danh mục tài liệu dưới đây:

(1). Chương I, Chương II, Chương III của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII (sửa đổi, bổ sung).

(2). Nghị quyết số 28/NQ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.

(3). Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(4). Chương II, Chương III của Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

(5). Chương II, Chương III của Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

IX. Nhóm 9. Lĩnh vực công tác đoàn thanh niên

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên tham mưu công tác đoàn.

2. Nội dung tài liệu: Sử dụng chung danh mục tài liệu dưới đây:

(1). Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

(2). Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

(3). Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

(4). Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

(5). Luật Thanh niên: Luật số 57/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2020.

X. Nhóm 10. Lĩnh vực công tác mặt trận

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Nội dung tài liệu: Sử dụng chung danh mục tài liệu dưới đây:

(1). Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.

(2). Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(3). Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

(4). Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

(5). Hướng dẫn số 08-HD/TU, ngày 19/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

XI. Nhóm 11. Lĩnh vực công tác hội nông dân

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Hội nông dân.

2. Nội dung tài liệu: Sử dụng chung danh mục tài liệu dưới đây:

(1). Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

(2). Hướng dẫn số 93-HD/HNDTW, ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

(3). Quy định số 797-QĐ/HNDTW, ngày 29/7/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam.

(4). Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW, ngày 20/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới.

Đề nghị các thí sinh đăng ký dự thi căn cứ vào nhóm dự thi của từng lĩnh vực để ôn tập theo nhóm danh mục tài liệu quy định.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo để các để các thí sinh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan được biết./.

Thông báo Số 40-TB/BTCTU


QUẢNG CÁO