THÔNG BÁO về danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập môn kiến thức chung và môn ngoại ngữ (tiếng Anh) - Vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 13/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-HĐTD, ngày 19/4/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 về việc phê duyệt danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập kỳ tuyển dụng công chức năm 2021;

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập môn kiến thức chung và môn ngoại ngữ (tiếng Anh) - Vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, cụ thể như sau:

I. Môn kiến thức chung

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.

3. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

5. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

II. Môn tiếng Anh - Trình độ A2

1. Thí sinh tham khảo các nguồn tài liệu tiếng Anh ở trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGD ĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nội dung ôn tập

2.1. Đối với mô tả tổng quát: theo đúng bản mô tả tổng quát Bậc 2 nội dung khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

2.1. Đối với mô tả kỹ năng: theo đúng mô tả kỹ năng đọc và viết Bậc 2 nội dung khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

a) Kiến thức ngôn ngữ

a1- Personal Pronouns

a2- Nouns and quantifiers

a3- Modal verbs

a4- Articles

a5- Prepositions

a6- Adjectives

a7- Adverbs

a8- Comparison

a9- Gerunds and infinitives

a10- Common structures

a11- Tenses

a12- Conditional sentences

a13- Relative clauses

a14- Passive voice

b) Hình thức kiểm tra

Trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn

c) Nội dung kiểm tra

Ngữ pháp cơ bản, từ vựng, cụm từ, cách phát âm, chức năng giao tiếp.

d) Các dạng câu hỏi trong bài kiểm tra

Câu 1: Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu.

My brother won’t get married until he ………….. 30 years old.

A. isn’t                 B. will be                 C. has been              D. is

Câu 2: Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu.

Betty started school ………….. the age of 6.

A. with                 B. in                         C. at                         D. on

Câu 3: Chọn từ/ cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu

It was…….. a boring speech that I felt asleep.

A. such                             B. so                     C. very                     D. too

Câu 4: Xác định từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa để câu sau trở thành chính xác.

These televisions are all too expensive for we to buy at this time.

A. these                B. all too expensive  C. we                        D. this time

Câu 5: Chọn câu đúng nhất

A. Daisy has a teacher since three years.

B. Daisy has been a teacher for three years.

C. Daisy been a teacher for three years.

D. Daisy has been a teacher since three years.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo để các để các thí sinh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan được biết./.

Nội dung Thông báo số 33


QUẢNG CÁO