Thông báo Kết quả điểm thi nâng ngạch môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Bình Thuận năm 2020.

Thông báo Kết quả điểm thi nâng ngạch môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Bình Thuận năm 2020.

Thông báo Kết quả điểm thi nâng ngạch môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Bình Thuận năm 2020.

Kết quả điểm thi nâng ngạch môn nghiệp vụ chuyên ngành khối đảng 2020

Đơn phúc khảo


Các tin khác

QUẢNG CÁO