KẾ HOẠCH tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020

Căn cứ Quy chế số 05-QC/TU, ngày 14/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII), nhiệm kỳ 2015 - 2020 về Quy chế làm việc của Tỉnh ủy;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng công chức: Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010; Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, ngày 25/01/2010 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về tuyển dụng công chức: Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010; Thông tư số 11/2014/TT-BNV, ngày 09/10/2014; Thông tư số 05/2017/TT-BNV, ngày 15/8/2017; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019;

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:

Căn cứ Quy chế số 05-QC/TU, ngày 14/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII), nhiệm kỳ 2015 - 2020 về Quy chế làm việc của Tỉnh ủy;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng công chức: Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010; Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, ngày 25/01/2010 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về tuyển dụng công chức: Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010; Thông tư số 11/2014/TT-BNV, ngày 09/10/2014; Thông tư số 05/2017/TT-BNV, ngày 15/8/2017; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019;

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1. Mục đích, yêu cầu, căn cứ tuyển dụng

- Nhằm bổ sung đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, phù hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

- Việc tuyển dụng công chức phải đảm bảo nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

- Tuyển dụng phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, biên chế được giao; tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm bảo đảm mục tiêu sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) và chỉ tiêu tinh giản biên chế đến năm 2021.

2. Nguyên tắc tuyển dụng

- Công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định pháp luật và của cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền về tuyển dụng công chức.

- Bảo đảm tính cạnh tranh.

- Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

B. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu; trong đó:

Các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh: 16 chỉ tiêu, cấp huyện: 20 chỉ tiêu (Biểu số 1 kèm theo).

Danh mục chi tiết về chỉ tiêu, vị trí việc làm, trình độ, chuyên ngành cần tuyển (Biểu số 2 kèm theo).

2. Ngạch công chức tuyển dụng: Chuyên viên và tương đương.

3. Đối tượng đăng ký dự tuyển: Tất cả những người có đủ điều kiện quy định tại điểm 5.1, Khoản 5 dưới đây được đăng ký dự tuyển.

4. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

5. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

5.1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển.

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

g) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

h) Riêng người dự tuyển vào các vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phải là đảng viên, nếu chưa là đảng viên thì phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành đảng viên hoặc đang là đối tượng đảng (có văn bản chứng thực) và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Trung ương.

5.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Người dự tuyển phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng (theo mẫu đính kèm) và 04 phong bì gửi bảo đảm ghi cụ thể số điện thoại, địa chỉ người nhận.

b) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp từ 02 Phiếu dự tuyển vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ không đưa vào danh sách dự tuyển.

c) Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Lệ phí tham gia tuyển dụng:

a) Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Dự kiến mức thu phí dự thi tuyển công chức: 300.000 đồng/thí sinh.

b) Trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, phí dự tuyển nhưng không dự tuyển thì sẽ không được hoàn trả lại phí dự tuyển. Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, phí dự tuyển sẽ được hoàn trả Phiếu đăng ký dự tuyển, phí dự tuyển tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.

c) Kinh phí tổ chức thi tuyển công chức năm 2020 được chi từ nguồn thu lệ phí dự thi của các thí sinh, nguồn kinh phí tổ chức thi do Thường trực Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt (đối với khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội) và nguồn kinh phí UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ trong dự toán kinh phí cho kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2020.  

8. Ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại Khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

II. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Nội dung, hình thức thi:

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần.

- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

- Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

Thi tuyển vòng 1 được tổ chức thi trên máy vi tính nên không thi phần tin học.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

- Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại tiết a điểm 1.1 Khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

d) Kết quả thi vòng 1 được thông báo cho thí sinh biết ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính; không phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1.

1.2. Vòng 2. Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Gồm các nhóm ngành:

- Nhóm 1. Lĩnh vực văn phòng, hành chính, tổ chức, quản trị.

- Nhóm 2. Lĩnh vực công tác văn phòng cấp ủy.

- Nhóm 3. Lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng.

- Nhóm 4. Lĩnh vực công tác tuyên giáo.

- Nhóm 5. Lĩnh vực công tác dân vận.         

- Nhóm 6. Lĩnh vực công tác kiểm tra Đảng.

- Nhóm 7. Lĩnh vực công tác công đoàn.

- Nhóm 8. Lĩnh vực công tác hội phụ nữ.

- Nhóm 9. Lĩnh vực công tác đoàn thanh niên.

- Nhóm 10. Lĩnh vực công tác mặt trận.

- Nhóm 11. Lĩnh vực công nghệ thông tin (quản trị mạng).

b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

c) Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

d) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút.

2. Xác định người trúng tuyển:

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 8 Điểm B Mục I (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người trúng tuyển được quyết định theo thứ tự sau:

- Người dự tuyển có trình độ đào tạo về chuyên môn phù hợp với vị trí dự tuyển cao hơn.

- Người dự tuyển là nữ.

- Người có thâm niên công tác ở lĩnh vực đăng ký dự tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

III. QUY TRÌNH TỔ CHỨC

1. Quy trình tuyển dụng:

1.1. Thông báo tuyển dụng

- Xác định chỉ tiêu biên chế giao, biên chế hiện có, nhu cầu tuyển dụng;

- Thông báo công khai trên Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của các cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy về Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

1.2. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện có chỉ tiêu tuyển dụng trực tiếp tiếp nhận  Phiếu đăng ký của người dự tuyển;

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương nói trên thành lập Tổ kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển để kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đối với người dự tuyển. Thành phần, số lượng của Tổ kiểm tra do thủ trưởng các cơ quan (đối với cơ quan, đơn vị cấp tỉnh) hoặc đồng chí bí thư cấp uỷ (đối với các huyện, thị, thành ủy) xem xét, quyết định.

Thông báo công khai tại cơ quan, đơn vị những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

c) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

d) Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Tổ kiểm tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy xem xét, quyết định và có văn bản cử thí sinh dự thi gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Văn bản gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy gồm: Quyết định thành lập Tổ kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; Biên bản họp thống nhất số lượng Phiếu đăng ký dự tuyển; Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (bản chính); Công văn kèm bản tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (theo mẫu đính kèm).

2. Tổ chức tuyển dụng

2.1. Hình thức tổ chức thi

Tổ chức kỳ thi tuyển công chức chung cho khối Nhà nước và khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Khi thực hiện việc phối hợp chung để tuyển dụng các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về tuyển dụng.

2.2. Hội đồng thi tuyển, các bộ phận giúp việc cho Hội đồng thi tuyển

a) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển công chức chung cho khối Nhà nước và khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Nội vụ;

- Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là Lãnh đạo Phòng Tổ chức, Công chức, thuộc Sở Nội vụ;

- Các ủy viên khác là đại diện một số sở, ngành có liên quan.

b) Các bộ phận giúp việc cho Hội đồng thi tuyển do Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quyết định thành lập.

c) Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng thi tuyển, các bộ phận giúp việc được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

2.3. Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển

- Thời gian: Dự kiến trong Quý II năm 2020.

- Địa điểm: Tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

2.4. Báo cáo kết quả thi, thông báo kết quả đến thí sinh

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức thi vòng 1 xong, Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thì phải tổ chức thi vòng 2.

- Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng thi tuyển, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, công nhận kết quả kỳ thi. Căn cứ quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công nhận kết quả kỳ tuyển dụng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng thời gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển đến thí sinh dự thi. Nội dung thông báo ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng, bản ghi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội (nếu có) để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan có liên quan xác minh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển; đồng thời, thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và không tiếp nhận dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định người trúng tuyển theo quy định tại Khoản 2 Mục II của Kế hoạch này.

2.5. Tuyển dụng và nhận việc

- Sau khi thực hiện xong các thủ tục có liên quan trong việc hoàn thiện hồ sơ và thẩm tra xác minh hồ sơ, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ ban hành quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển.

- Thời gian nhận quyết định trúng tuyển của người trúng tuyển có thể khác nhau, tùy vào thời gian công bố kết quả thẩm tra, xác minh hồ sơ người trúng tuyển của cơ quan có thẩm quyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

a) Tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn được các cơ quan, đơn vị cử tham gia kỳ thi, trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt.

b) Thông báo trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy về danh sách công chức có đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện dự thi tuyển công chức.

c) Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức tốt kỳ thi.

d) Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy:

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2020.

- Có văn bản chỉ đạo cùng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kỳ thi tuyển công chức theo đúng quy định.

- Cử thành viên tham gia Hội đồng thi tuyển khi Sở Nội vụ đề nghị.

- Cử thí sinh có đủ điều kiện dự thi tuyển công chức để phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi.

- Có văn bản giao trách nhiệm để Trường Chính trị tỉnh hỗ trợ trong việc ra đề thi, đáp án và chấm thi đối với môn thi vòng 2; đồng thời, chịu trách nhiệm bảo mật đề thi theo đúng quy định, yêu cầu của kỳ thi.

- Quyết định tuyển dụng công chức đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức (sau khi Thường trực Tỉnh ủy công nhận kết quả thi).

đ) Thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với thí sinh trúng tuyển vào làm việc tại các cơ quan, bộ phận trọng yếu, cơ mật của các cơ quan, đơn vị Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1526-QĐ/TU, ngày 10/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

e) Lưu giữ và quản lý hồ sơ thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều chỉnh về chỉ tiêu tuyển dụng hoặc có vấn đề phát sinh về thủ tục, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đồng thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy biết, theo dõi.

2. Trường Chính trị tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu có) chuẩn bị các bộ đề thi (phỏng vấn) tại vòng 2.

3. Văn phòng Tỉnh ủy:

Phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng dự trù kinh phí phục vụ kỳ thi tuyển công chức trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020 trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt.

4. Các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy:

a) Thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

b) Chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đối với công chức được cử dự thi;

c) Thông báo cho thí sinh dự thi biết và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các nội dung trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Mọi gian dối, khai man, thiếu trung thực liên quan đến nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

d) Tổng hợp danh sách (theo mẫu đính kèm) và thông báo, niêm yết công khai những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong thời hạn quy định;

đ) Tổ chức thu và nộp lệ phí thi tuyển theo đúng quy định;

e) Xây dựng nội dung, danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (tại vòng 2); cử người tham gia xây dựng đề thi và đáp án môn thi vòng 2 theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nếu có);

f) Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định; có văn bản gửi hồ sơ của thí sinh trúng tuyển về Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

g) Các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với thí sinh trúng tuyển vào làm việc tại các cơ quan, bộ phận trọng yếu, cơ mật của các cơ quan, đơn vị Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện theo quy định tại Quyết định số 1526-QĐ/TU, ngày 10/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

h) Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ trong công tác tổ chức thi nâng ngạch công chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đăng tải công khai toàn bộ nội dung kế hoạch này trên các bản tin, chuyên trang, chuyên mục.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để xem xét, giải quyết./.

Kế hoạch tuyển dụng công chức 2020

Thông báo triển khai Kế hoạch tuyển dụng công chức 2020

Các phụ lục kèm theo

Danh mục vị trí việc làm

Tiến độ triển khai thực hiện

Nhu cầu tuyển dụng công chức 2020

Phiếu đăng ký dự tuyển 2020

 

 

 


QUẢNG CÁO