KẾ HOẠCH tổ chức thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020

Căn cứ Quy chế số 05-QC/TU, ngày 14/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII), nhiệm kỳ 2015 - 2020 về Quy chế làm việc của Tỉnh ủy;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng công chức: Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010; Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về tuyển dụng công chức: Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010; Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014; Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019;

Căn cứ Công văn của Ban Tổ chức Trung ương cho ý kiến về Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 05/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính, chuyên viên hoặc tương đương) đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bình Thuận năm 2020;

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:

I. THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

1. Đối tượng, chỉ tiêu

1.1. Đối tượng

a) Cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

b) Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

c) Cán bộ, công chức theo quy định tại các điểm a, b Khoản 1 Mục này trong diện quy hoạch được điều động, luân chuyển về giữ các chức danh bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn.

1.2. Chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên chính: 43 chỉ tiêu (theo Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 05/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ dự thi

2.1. Điều kiện dự thi

a) Cơ quan quản lý cán bộ, công chức có nhu cầu về vị trí việc làm của ngạch chuyên viên chính;

b) Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

c) Về thời gian giữ ngạch: người dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến thời điểm thông báo hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

2.2. Tiêu chuẩn dự thi

a) Về trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

b) Về trình độ lý luận chính trị: có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính chính trị (hoặc tương đương) trở lên.

c) Về trình độ ngoại ngữ:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số: Có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có giấy xác nhận của cơ quan sử dụng công chức về việc đã tham gia khóa đào tạo tiếng dân tộc thiểu số hoặc sử dụng thành thạo tiếng dân tộc thiểu số;

- Công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

Ngoài quy định nêu trên, cán bộ, công chức có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau thì đáp ứng đủ tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ để dự thi:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam mà ngôn ngữ sự dụng trong quá trình học tập bằng tiếng nước ngoài;

- Có bằng tốt nghiệp thạc sỹ (cấp từ ngày 15/4/2011 trở lại đây).

- Có bằng tốt nghiệp tiến sỹ (cấp từ ngày 22/6/2009 trở lại đây).

d) Về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên (được cấp trước ngày 28/4/2014) hoặc có cam kết sử dụng thành thạo tin học ở trình độ tương đương với yêu cầu trình độ dự thi được người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét bằng văn bản.

e) Về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công (Trường hợp đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, sau khi được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính, phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính).

f) Về tham gia biên soạn văn bản, nghiên cứu khoa học: Đồng thời với tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV, ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ, nếu cán bộ công chức trong thời gian giữ ngạch đã có quyết định, văn bản giao nhiệm vụ hoặc giấy xác nhận của người có thẩm quyền giao nhiệm vụ chủ trì, tham gia Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng các văn bản: Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị, Văn kiện của đại hội Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện trở lên mà cơ quan nơi cán bộ, công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền ban hành, được dự thi nâng ngạch.

2.3. Hồ sơ đăng ký dự thi, gồm :

- Bản sơ yếu lý lịch của công chức (theo mẫu số 2C-BNV/2008), có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

- Bản nhận xét, đánh giá công chức của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức trong đó nêu cụ thể kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2019;

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi;

- Bản sao các quyết định thành lập ban nghiên cứu, ban soạn thảo xây dựng văn bản hoặc tên đề án, đề tài, biên bản nghiệm thu đề án, đề tài cấp huyện và tương đương trở lên đã được ban hành hoặc nghiệm thu (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

- Bản sao quyết định bổ nhiệm ngạch công chức hiện tại và quyết định hiện hưởng của hai bậc lương gần nhất;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch.

- Bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền về việc luân chuyển đối với cán bộ, công chức cấp huyện về giữ chức danh bí thư đảng ủy xã đối với đối tượng quy định tại Tiết c, Điểm 1.1, Khoản 1, Mục I Kế hoạch này.

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm.

- Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ, những trường hợp chưa được cấp bản chính  các  văn  bằng,  chứng  chỉ  sẽ  không  đủ  điều  kiện  tham  gia  kỳ  thi nâng ngạch chuyên viên chính.

3. Nội dung, hình thức thi       

Thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

3.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức trên máy vi tính.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo tiêu chuẩn của ngạch dự thi. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là thi tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Công chức từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ, tính đến thời điểm thông báo hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi;

- Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;

- Công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Có bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu trở lên còn trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ.

c) Kết quả thi vòng 1 được công bố ngay khi kết thúc thời gian thi và được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì cán bộ, công chức dự thi tiếp vòng 2.

d) Ngay sau khi thi vòng 1, tiếp tục thi vòng 2 đối với những người đã có kết quả thi đạt ở vòng 1.

3.2. Vòng 2: Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ:

Thi viết, kiểm tra và đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức theo yêu cầu của ngạch, chức danh dự thi.

Thời gian 180 phút. Thang điểm 100.

4. Quy trình chọn cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có công chức đăng ký dự thi nâng ngạch công chức triển khai thực hiện các bước, cụ thể như sau:

(1) Thông báo Kế hoạch thi nâng ngạch đến từng cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý để cán bộ, công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi nâng ngạch;

(2) Xác định nhu cầu về vị trí việc làm của ngạch dự thi và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

(3) Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ của người dự thi nâng ngạch;

- Thành lập Hội đồng sơ tuyển để xem xét, duyệt hồ sơ của người dự thi đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về các điều kiện, tiêu chuẩn của công chức dự thi nâng ngạch;

- Thành phần, số lượng của Hội đồng sơ tuyển do các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xem xét, quyết định; trong đó, Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển phải là thủ trưởng các cơ quan (đối với cơ quan, đơn vị cấp tỉnh) hoặc đồng chí bí thư hoặc phó bí thư thường trực cấp uỷ (đối với các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc).

Sau khi sơ tuyển, niêm yết công khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc sơ tuyển.

(4) Hội đồng sơ tuyển của các cơ quan, đơn vị, địa phương trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xem xét, quyết định kết quả sơ tuyển công chức đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch.

(5) Tổng hợp hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy từ ngày 15/5 đến ngày 21/5/2020, gồm:

- Công văn cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch kèm danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch (theo mẫu số 1); danh sách cán bộ, công chức được miễn thi môn ngoại ngữ (theo mẫu số 2);

- Quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển, biên bản họp của Hội đồng sơ tuyển và hồ sơ của từng cán bộ, công chức dự thi.

5. Thành lập Hội đồng sơ tuyển hồ sơ công chức đăng ký dự thi

5.1. Hội đồng sơ tuyển do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập gồm có các thành viên:

- Chủ tịch Hội đồng là đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Các ủy viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh;

- Thư ký Hội đồng sơ tuyển: là đồng chí lãnh đạo hoặc chuyên viên Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

5.2. Hội đồng chỉ xem xét đối với cán bộ, công chức được Hội đồng sơ tuyển của các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị. Trường hợp số lượng công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính bằng hoặc thấp hơn so với số lượng chỉ tiêu nâng ngạch đã được Ban Tổ chức Trung ương giao, Hội đồng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định số lượng nâng ngạch lên chuyên viên chính để đảm bảo số dư cạnh tranh theo quy định.

5.3. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

6. Cử cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức

Căn cứ kết quả xét duyệt hồ sơ dự thi của Hội đồng sơ tuyển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định cử cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính.

7. Xác định người trúng tuyển, thông báo kết quả thi và bổ nhiệm vào ngạch công chức: thực hiện theo Quy định tại Điều 34, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Công chức không trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch theo quy định sẽ không được bảo lưu kết quả thi nâng ngạch cho các kỳ thi nâng ngạch lần sau.

II. KINH PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI

1. Kinh phí tổ chức thi nâng ngạch công chức: Từ nguồn thu lệ phí dự thi của các thí sinh, nguồn kinh phí tổ chức thi do Thường trực Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt (đối với khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội) và nguồn kinh phí UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ trong dự toán kinh phí cho kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2020. 

Dự kiến mức thu phí dự thi nâng ngạch công chức: 700.000đồng/người.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Dự kiến vào tháng 6/2020;

- Địa điểm: Tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

III. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

a) Tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện tiêu chuẩn được các cơ quan, đơn vị cử tham gia kỳ thi, trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt.

b) Thông báo trên cổng thông tin của Tỉnh ủy về danh sách công chức có đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính.

c) Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức tốt kỳ thi.

d) Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy:

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2020.

- Thành lập Hội đồng sơ tuyển hồ sơ công chức đăng ký dự thi. Chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng sơ tuyển để trình Thường trực Tỉnh ủy quyết định công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức. 

- Có văn bản chỉ đạo cùng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức theo đúng quy định.

- Cử thành viên tham gia Hội đồng thi nâng ngạch khi Sở Nội vụ đề nghị.

- Cử công chức có đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức để phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi.

- Có văn bản giao trách nhiệm để Trường Chính trị tỉnh hỗ trợ trong việc ra đề thi, đáp án và chấm thi đối với môn thi vòng 2; đồng thời, chịu trách nhiệm bảo mật đề thi theo đúng quy định, yêu cầu của kỳ thi.

- Quyết định bổ nhiệm ngạch công chức theo thẩm quyền đối với công chức đạt kết quả kỳ thi nâng ngạch (sau khi Thường trực Tỉnh ủy công nhận kết quả thi nâng ngạch công chức).

e) Lưu giữ và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm và phối hợp

a) Chỉ đạo tổ chức các nội dung liên quan đến kỳ thi.

b) Quyết định thành lập Hội đồng thi nâng ngạch năm 2020 dự kiến gồm 05 thành viên:

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thi.

- Lãnh đạo Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng thi.

- Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Ủy viên Hội đồng thi.

- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Ủy viên Hội đồng.

- Lãnh đạo Phòng Tổ chức, Công chức, Sở Nội vụ - Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi thực hiện theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.

3. Trường Chính trị tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu có) chuẩn bị các bộ đề thi viết tại vòng 2.

4. Văn phòng Tỉnh ủy

Phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng dự trù kinh phí phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020 trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt.

5. Cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý cán bộ, công chức

- Thông báo công khai, kịp thời Kế hoạch này để cán bộ, công chức (thuộc phạm vi quản lý) có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính làm hồ sơ dự thi nâng ngạch;

- Chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, văn bằng, chứng chỉ, thời gian công tác đối với công chức được cử dự thi.

- Thông báo cho công chức dự thi biết và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ đăng ký dự thi. Mọi gian dối, khai man, thiếu trung thực liên quan đến nội dung hồ sơ dự thi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Có công văn cử (hoặc không cử) cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính kèm theo danh sách trích ngang, hồ sơ dự thi gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy chậm nhất ngày 21/5/2020.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ trong công tác tổ chức thi nâng ngạch công chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho công chức tham gia dự thi.

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện; Quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để xem xét, giải quyết./.

Kế Hoạch thi chuyên viên chính 2020

Thông báo triển khai Kế hoạch thi chuyên viên chính 2020

Các phụ lục kèm theo

Tiến độ thi nâng ngạch chuyên viên chính

Phụ lục 1

Phụ lục 2


QUẢNG CÁO