Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm.

Tài liệu tham khảo hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm.

Biểu mẫu 1B1: THỐNG KÊ CÔNG VIỆC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BTC HUYỆN ỦY

Biểu mẫu 2: PHÂN NHÓM CÔNG VIỆC

Biểu mẫu 3: BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tài liệu hướng dẫn

 

 


Các tin khác

QUẢNG CÁO