Ngày 21 tháng 01 năm 2015 Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ban hành Công văn số 2861 -CV/BTCTU về việc hướng dẫn báo cáo công tác nhân sự cấp uỷ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện Kế hoạch số 127 -KH/TU ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Hướng dẫn số 09 -HD/TU, ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy cấp trên cơ sở và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020, để kịp thời tổng hợp báo cáo và trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, quyết định về công tác nhân, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề nghị ban thường vụ các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc thực hiện việc báo cáo  công tác nhân sự cấp ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020) trước đại hội như sau:

1. Báo cáo lần đầu (sau khi ban thường vụ cấp ủy tổ chức hội nghị lần đầu) gồm báo cáo và các biểu mẫu đính kèm:

- Dự kiến số lượng, cơ cấu cấp ủy khoá mới (Mẫu 1a);

- Dự kiến danh sách cấp ủy viên đương nhiệm tham gia cấp ủy khóa mới (Mẫu 1 b);

- Dự kiến danh sách cấp ủy viên đương nhiệm không tham gia cấp ủy khóa mới  (Mẫu 1 c);

- Dự kiến danh sách cán bộ ngoài cấp ủy đương nhiệm tham gia cấp ủy khóa mới (Mẫu 1 d);

- Dự kiến danh sách tham gia ban thường vụ cấp uỷ khoá mới (Mẫu 1 đ);

- Dự kiến danh sách nhân sự bí thư, phó bí thư khoá mới; nhân sự chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021  (Mẫu 1 e);

- Dự kiến danh sách cán bộ giới thiệu tham gia cấp ủy, dự kiến điều động, luân chuyển trước hoặc sau đại hội (nếu có) (Mẫu 1h);

3. Báo cáo lần thứ hai (sau khi cấp ủy thông qua đề án nhân sự) gồm tờ trình, trong đó nói rõ quy trình thực hiện; dự kiến số lượng, cơ cấu cấp ủy khóa mới, danh sách nhân sự (đã được cấp ủy biểu quyết) theo các biểu mẫu như sau:

- Danh sách tham gia cấp ủy khóa mới (gồm số đương nhiệm và số giới thiệu mới) (Mẫu 2a);

- Danh sách tham gia ban thường vụ cấp uỷ khoá mới (Mẫu 2b);

- Danh sách nhân sự ứng giới thiệu cử chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy khoá mới (Mẫu 2c);

- Danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử chức danh chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Mẫu 2d);

- Danh sách nhân sự giới thiệu vào ủy ban kiểm tra cấp ủy (Mẫu 2đ).

* Lưu ý:

- Nếu Ban Thường vụ cấp ủy có ý kiến khác với biểu quyết của Ban Chấp hành thì nói rõ để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

- Các báo cáo hoặc tờ trình nói trên gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo chế độ “Mật”.

- Các Đảng ủy trực thuộc tỉnh vận dụng các mẫu nêu trên với sự điều chỉnh cho phù hợp; các danh sách nhân sự đánh bằng văn bản word, phông chữ Times New Roman, ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh để có thể sử dụng cho nội dung liên quan đến Đại hội Đảng bộ tỉnh (nếu có).

- Các Đảng bộ tổ chức đại hội điểm thì báo cáo sớm hơn quy định tại Hướng dẫn số 09-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đảng ủy Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh xem xét thời gian báo cáo trên để kết hợp báo cáo Đảng uỷ ngành dọc cấp trên cho phù hợp, để tạo sự thống nhất.

- Các biểu mẫu này được đăng tải trên Website Tỉnh ủy, Mục văn kiện, tư liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề nghị ban thường vụ các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc quan tâm thực hiện./.

Tải các biểu mẫu: 

                            /uploads/News/files/1_A_Tong%20hop%20so%20luong%20%2c%20co%20cau.doc

                            /uploads/News/files/1_B_Tiep%20tuc%20tham%20gia%20Cap%20uy.doc

                                /uploads/News/files/1_C_Cap%20uy%20duong%20nhiem%20khong%20tham%20gia%20cap%20uy.doc

/uploads/News/files/1_%c4%90_Danh%20sach%20gioi%20thieu%20t_gia%20BTV%20_(1).doc

/uploads/News/files/1_D_Ngoai%20cap%20uy%20tham%20gia%20cap%20uy.doc

/uploads/News/files/1_E_Danh%20sach%20gioi%20thieu%20Bi%20thu%2c%20PBT%2c%20CTUB%2c%20CTHD_(1).doc

/uploads/News/files/1_H_DS%20tham%20gia%20CU-dieu%20dong%2c%20luan%20chuyen_(1).doc

/uploads/News/files/Bi%20thu%2c%20PBT%20(2c).doc

/uploads/News/files/Gioi%20thieu%20t_%20gia%20BTV%20(2b).doc

/uploads/News/files/Gioi%20thieu%20t_gia%20CU%20(2a).doc

/uploads/News/files/Gioi%20thieu%20t_gia%20UBKT(2d).doc

/uploads/News/files/Mau%20Bao%20cao%20chung%202015%20(2%20lan%20b_cao).doc

/uploads/News/files/Tong%20hop%20II.doc

/uploads/News/files/V_v%20bao%20cao%20cong%20tac%20nhan%20su%20(sua).doc

 


QUẢNG CÁO