Kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB) là nhiệm vụ quan trọng, chiến lược, có ý nghĩa sống còn của Đảng, vì vậy trong những năm qua công tác này luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả  Trong năm 2014, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện tốt công tác BVCTNB, đạt kết quả khá toàn diện, đảm bảo tiến độ và nâng dần chất lượng tham mưu, phục vụ kịp thời cho công tác quy hoạch, bố trí, đề bạt cán bộ, phát triển đảng, tuyển dụng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…, hướng dẫn, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của các cấp ủy trực thuộc về công tác BVCTNB. Nỗi lên một số kết quả sau:

       Các cấp ủy thường xuyên tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết và các quy định của Đảng về lĩnh vực công tác BVCTNB giúp cho từng ngành, từng cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác BVCTNB; cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác nắm tình hình chính trị nội bộ tại địa phương, đơn vị mình và nắm chắc tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên để giới thiệu bầu vào cấp uỷ và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý (theo phân cấp quản lý cán bộ) nhiệm kỳ 2015 – 2020 (gồm cả cấp uỷ đương nhiệm và cấp uỷ dự kiến mới), vì vậy nhân sự cấp uỷ các cấp nhiệm kỳ mới cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn chính trị. Việc rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên luôn đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định và được tiến hành thận trọng, khách quan. Công tác rà soát nhân sự phục vụ đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, phục vụ phát triển đảng viên, đào tạo, tuyển dụng… được quan tâm thực hiện thường xuyên. Xử lý kịp thời không để tồn đọng các đơn thư khiếu nại, tố cáo về kỷ luật Đảng, phản ánh về lịch sử chính trị liên quan đến cán bộ, đảng viên. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cử cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý đi nước ngoài kịp thời và đúng quy định.

       Ngoài ra, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các văn bản về công tác BVCTNB như: Hướng dẫn công tác BVCTNB phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; triển khai Chỉ thị số 38-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài; sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác BVCTNB giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và kết quả một năm thực hiện Công văn số 559-CV/TU ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Thông báo số 66-TB/TW ngày 28/11/2011 của Ban Bí thư về “một số biện pháp phòng, chống sự lôi kéo của các thế lực thù địch đối với người Việt Nam đang học tập, lao động và công tác ở nước ngoài”.

       Thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU và Hướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã hướng dẫn công tác rà soát chính trị nội bộ trước khi tiến hành đại hội Đảng các cấp Nhiệm kỳ 2015 – 2020; trong đó, đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của công tác BVCTNB trong năm 2015, như sau: tiếp tục tập trung rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ nhân sự đại hội Đảng các cấp (Nhiệm kỳ 2015 – 2020), công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể tỉnh. Theo dõi, nắm tình hình việc thực hiện các quy định của Đảng về công tác BVCTNB. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cử cán bộ lãnh đạo, quản lý đi tham quan, học tập, công tác ở nước ngoài đúng quy định.

       Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác BVCTNB trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ một số bất cập, hạn chế như: công tác nắm tình hình chính trị hiện nay tại một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp nhiệm vụ BVCTNB theo quy chế giữa các cơ quan, đơn vị liên quan chưa được thường xuyên và có hiệu quả; đội ngũ cán bộ làm công tác BVCTNB còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Từ những kết quả đạt được và một số hạn chế nêu trên, để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, cần có những giải pháp sau:

       Một là, tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW, ngày 24/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương; Thông báo kết luận 104-TB/TW, ngày 27/9/2012 của Bộ chính trị về chính sách sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 26/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương; Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài và Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác BVCTNB trong tình hình hiện nay, gắn với nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, của từng đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị về công tác BVCTNB trong toàn Đảng bộ tỉnh.

       Hai là, thường xuyên giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự rèn luyện, tự bảo vệ mình trong sạch về chính trị và phẩm chất đạo đức gắn với nâng cao ý thức tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện. Chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác BVCTNB đối với cán bộ, đảng viên để công tác BVCTNB thật sự xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Đảng, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

       Ba là, kiện toàn, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác BVCTNB các cấp. Công tác thẩm định, thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, công tác phát triển đảng, nhân sự cấp uỷ, nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… được thực hiện đúng quy trình, quy định khách quan, không để oan sai. Thường xuyên theo dõi, đánh giá diễn biến tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và có biện pháp chủ động phòng ngừa; kịp thời phát hiện và tham mưu cho cấp uỷ giải quyết đúng quy định đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề cần xem xét về tiêu chuẩn chính trị; chú trọng công tác nắm tình hình chính trị hiện nay nhất là đối với cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan, bộ phận trọng yếu, cơ mật.

       Bốn là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài; thực hiện nghiêm các quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi đi ra nước ngoài và cấp uỷ có đảng viên ra nước ngoài.

       Năm là, tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ BVCTNB giữa Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và các cơ quan có liên quan góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp./.


QUẢNG CÁO