Thông báo Kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) năm 2018

Căn cứ kết quả cuộc họp xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức năm 2018 vào ngày 20/02/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2018 thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018, cụ thể như sau:

1. Danh sách đủ điều kiện dự thi: 24 người.

(có danh sách kèm theo)

2. Danh sách không đủ điều kiện dự thi: 07 người.

(có danh sách kèm theo)

3. Danh sách được miễn thi môn Ngoại ngữ, Tin học.

(có danh sách kèm theo).

Mức thu lệ phí dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính là 700.000 đồng/01 hồ sơ theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc thu lệ phí dự thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi và nộp về Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy chậm nhất ngày 08/3/2019.

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy tại địa chỉ www.binhthuancpv.org.vn./.


QUẢNG CÁO