KẾ HOẠCH tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

Căn cứ Quyết định số 494-QĐ/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

Mục đích, yêu cầu, căn cứ tuyển dụng

Nhằm bổ sung đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, phù hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Việc tuyển dụng công chức phải đảm bảo nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Tuyển dụng phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, biên chế được giao; tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm bảo đảm mục tiêu sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) và chỉ tiêu tinh giản biên chế đến năm 2021.

Nguyên tắc tuyển dụng

Công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định pháp luật và của cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền về tuyển dụng công chức.

Bảo đảm tính cạnh tranh.

Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả cho kỳ thi tuyển lần sau.

B. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu; trong đó:

Các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh: 16 chỉ tiêu, cấp huyện: 23 chỉ tiêu (Biểu số 1 kèm theo).

Danh mục chi tiết về chỉ tiêu, vị trí việc làm, trình độ, chuyên ngành cần tuyển (Biểu số 2 kèm theo).

Ngạch công chức tuyển dụng: Chuyên viên và tương đương.

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

Điều kiện đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo Điều 6, Quyết định số 494- QĐ/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Người dự tuyển phải nộp hồ sơ trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự tuyển (không nhờ người nộp thay, nộp hộ), thành phần hồ sơ gồm:

Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu số 1 kèm theo);

Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu số 2 kèm theo) có dán ảnh, do người dự tuyển tự khai, có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc, học tập trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực); bản sao sổ hộ khẩu tại tỉnh Bình Thuận.

Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Phiếu lý lịch tư pháp;

Giấy chứng nhận (bản sao có chứng thực) hoặc các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

Ba (03) ảnh màu 3cm x 4cm (thời gian chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh).

Bốn (04) phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ và điện thoại của người dự tuyển.

Lưu ý:

 

Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24cm x 32cm, có ghi số điện thoại và địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ đăng ký từ 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ không đưa vào danh sách dự tuyển.

Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ, những trường hợp chưa được cấp bản chính các văn bằng, chứng chỉ sẽ không đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển dụng này.

Lệ phí tham gia tuyển dụng

Lệ phí tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng quyết định theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Ưu tiên trong tuyển dụng: Thực hiện theo Điều 7, Quyết định số 494- QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Đối tượng:

Tất cả những người có đủ điều kiện quy định tại Điều 6, Quyết định số 494- QĐ/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hồ sơ đăng ký dự thi: Theo quy định tại Điểm 5 Khoản B Mục I Kế hoạch này.

Các môn thi và hình thức thi:

Môn kiến thức chung: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; các kiến thức tổng hợp về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh...

Môn ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính về trình độ sử dụng tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết trên giấy và thi trắc nghiệm trên máy vi tính về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thời gian thi các môn:

- Môn kiến thức chung: Thi trắc nghiệm thời gian 60 phút;

Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút.

Môn ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm Tiếng Anh trên máy tính thời gian 45

phút.

Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm trên máy tính thời gian 45 phút.

Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin học: Thực hiện theo Điều 20 Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cách tính điểm trong kỳ thi

Mỗi bài thi được chấm theo thang điểm 100.

Điểm thi môn kiến thức chung: Tính hệ số 1.

Điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1.

Điểm thi môn ngoại ngữ, tin học văn phòng (môn điều kiện): đạt hoặc không đạt.

Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cho các đối tượng quy định tại Điều 7, Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xác định người trúng tuyển:

Được thực hiện theo Điều 20 Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

QUY TRÌNH TỔ CHỨC

1. Quy trình tuyển dụng:

Thông báo tuyển dụng

Xác định chỉ tiêu biên chế giao, biên chế hiện có, nhu cầu tuyển dụng;

Thông báo công khai trên Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của các cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy về Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sơ tuyển: Do các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy có nhu cầu tuyển dụng thực hiện, như sau:

Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ của người dự tuyển;

Thành lập Hội đồng sơ tuyển để xem xét, duyệt hồ sơ của người dự tuyển đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Thành phần, số lượng của Hội đồng sơ tuyển do các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy xem xét, quyết định; trong đó, Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển phải là thủ trưởng các cơ quan (đối với cơ quan, đơn vị cấp tỉnh) hoặc đồng chí bí thư cấp uỷ (đối với các huyện, thị, thành uỷ).

Sau khi sơ tuyển, niêm yết thông báo công khai tại cơ quan, đơn vị những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc sơ tuyển.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Hội đồng sơ tuyển của các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy xem xét, quyết định và có văn bản cử thí sinh dự thi gửi về Hội đồng tuyển dụng (qua Ban tổ chức Tỉnh ủy) để tổng hợp.

Tổng hợp danh sách thí sinh dự thi

Trên cơ sở hồ sơ, danh sách đăng ký dự thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra hồ sơ, tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện dự thi để thông qua tại phiên họp của Hội đồng tuyển dụng theo quy định.

Thành lập Hội đồng tuyển dụng, các bộ phận giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2018, có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

Chủ tịch Hội đồng là đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

Các ủy viên là đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là 01 đồng chí Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

Các bộ phận giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định thành lập.

Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng, các bộ phận giúp việc được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Tổ chức tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ tuyển dụng

Thời gian: Trong Quý IV năm 2018 (có Biểu số 3 kèm theo);

Địa điểm: Tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Thông báo kết quả

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả của Ban chấm thi, Hội đồng tuyển dụng đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy về kết quả thi, danh sách thí sinh trúng tuyển.

Phúc khảo

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo điểm thi, người dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng tổ chức chấm phúc khảo cho người có đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo. Đối với đề nghị phúc khảo môn ngoại ngữ, tin học và trắc nghiệm chuyên ngành, thí sinh làm đơn theo mẫu của Hội đồng tuyển dụng (nhận ngay tại thời điểm thi) và gửi lại Hội đồng sau khi kết thúc làm bài.

Báo cáo kết quả thi, thông báo kết quả đến thí sinh

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả phúc khảo (nếu có), Hội đồng tuyển dụng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, công nhận kết quả kỳ thi. Căn cứ quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công nhận kết quả kỳ tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy, đồng thời gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển đến thí sinh dự thi.

Trường hợp sau khi xác minh, nếu phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc thiếu trung thực trong kê khai hồ sơ thì người trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ quyết định trúng tuyển. Hội đồng tuyển dụng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tuyển dụng người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề nhưng có điểm các môn thi đều trên 50 điểm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển thấp hơn liền kề bằng nhau thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điểm 7, Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tuyển dụng và nhận việc.

Sau khi thực hiện xong các thủ tục có liên quan trong việc hoàn thiện hồ sơ và thẩm tra xác minh hồ sơ, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ sẽ ban hành quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển.

Thời gian nhận quyết định trúng tuyển của người trúng tuyển có thể khác nhau, tuỳ vào thời gian công bố kết quả thẩm tra, xác minh hồ sơ người trúng tuyển của cơ quan có thẩm quyền.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 31, Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều chỉnh về chỉ tiêu tuyển dụng hoặc có vấn đề phát sinh về thủ tục, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ uỷ quyền cho Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đồng thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ biết, theo dõi.

Trường Chính trị tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 32 Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy:

Thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Thành lập Hội đồng sơ tuyển để xem xét, duyệt hồ sơ của người dự thi đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

Tổng hợp hồ sơ, danh sách (theo mẫu) và thông báo, niêm yết công khai những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển gửi về Hội đồng tuyển dụng (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trong thời hạn quy định;

Hướng dẫn thí sinh lập hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định;

Tổ chức thu và nộp lệ phí thi tuyển theo đúng quy định;

Xây dựng nội dung, danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành; cử người tham gia xây dựng đề thi và đáp án môn nghiệp vụ chuyên ngành theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tiến độ thời gian nêu tại Biểu số 3 và các nhiệm vụ khác khi được Hội đồng tuyển dụng giao.

Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đăng tải công khai toàn bộ nội dung kế hoạch này trên các bản tin, chuyên trang, chuyên mục.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để xem xét, giải quyết./.

Tài liệu kèm theo

Kế Hoạch

Biểu Số 1

Biểu Số 2

Biểu Số 3

Mẫu  Đơn Tuyển Dụng

Mẫu Lý Lịch Đăng ký Tuyển Dụng

Mẫu Danh Sách


QUẢNG CÁO