Thí điểm đồng chí bí thư Huyện uỷ đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phú Quý

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng đề án “Thí điểm đồng chí bí thư Huyện uỷ đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phú Quý”.

Đề án thí điểm đồng chí bí thư Huyện uỷ đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phú Quý nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chuyển nghị quyết của Huyện ủy thành những hành động cụ thể của UBND huyện nhanh hơn; đề cao vai trò lãnh đạo của cá nhân người đứng đầu, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền một cách tốt nhất nhưng tránh lạm dụng, lạm quyền, độc đoán, gia trưởng.

Ngày 21/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Kết luận số 634-KL/TU về các đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy của huyện Phú Quý theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã thống nhất theo nội dung Tờ trình số 970-TTr/BTCTU, ngày 06/8/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng thời chỉ đạo hoàn chỉnh Đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Thời gian thực hiện Đề án là 3 năm.  

Thông qua thực hiện thí điểm mô hình này nhằm đánh giá những mặt ưu điểm và hạn chế, vướng mắc, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, đề ra những giải pháp thực hiện khi nhân rộng mô hình này ở các đảng bộ địa phương của tỉnh trong thời gian đến cho phù hợp./.


QUẢNG CÁO