Image

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019

   Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 20/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quyết định số 833-QĐ/TU, ngày 06/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và căn cứ kết quả kiểm điểm tự phê bình, đánh giá, xếp loại của cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019.

QUẢNG CÁO