Kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 01/2020

Trong tháng 01/2020, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; làm việc với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh bàn về công tác kiện toàn nhân sự các sở, ngành; tham dự việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý tại các sở, ban, ngành và các đảng bộ trực thuộc; tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng do Tỉnh ủy tổ chức; thăm tặng quà tết đối với cá nhân và tập thể, đối tượng chính sách trong và ngoài tỉnh theo ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy…. Đã bám sát chương trình công tác của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, chủ động, tích cực triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao :

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy kiện toàn các cấp ủy còn khuyết, thiếu; có ý kiến với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về bổ sung nhân sự chủ chốt ở một số địa phương, đơn vị và công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ.

2. Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp: (1) Tham mưu góp ý kiến một số văn bản của Trung ương liên quan đến Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2) Ban hành văn bản dự kiến thời gian tổ chức đại hội các đảng bộ cơ sở được chọn đại hội điểm của tỉnh; (3) Trình Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến việc không bầu bí thư trực tiếp tại đại hội điểm Đảng bộ cơ sở; (4) Ban hành văn bản đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc báo cáo tiến độ đại hội các cấp. (5) Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan triển khai công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên: (1) Tiếp tục triển khai và thực hiện Kết luận số 38-KL/TU, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Thông báo kết quả giám sát việc thực hiện đối với 04 đơn vị trong năm 2019; tổng hợp thống kê tình hình thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố theo Kế hoạch số 143-KH/TU; (2) Yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tổng hợp số lượng quần chúng ưu tú và quần chúng dự nguồn kết nạp đảng viên mới nhiệm kỳ 2020 - 2025; (3) Ban hành văn bản đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đúng thời gian theo quy định.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

5. Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng: Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận về tiêu chuẩn chính trị 04 trường hợp phục vụ công tác cán bộ các sở, ngành và cho ý kiến kết nạp 01 quần chúng vi phạm tiêu chuẩn chính trị vào Đảng; Trao đổi nghiệp vụ, cho ý kiến về tiêu chuẩn chính trị đối với 02 trường hợp; tham mưu cử cán bộ lãnh đạo, quản lý đi công tác nước ngoài đúng quy định./.


QUẢNG CÁO