BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 38-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/BTCTU, ngày 06/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện Kết luận số 38-KL/TU ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngày 26 và ngày 27/11/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

   Nhìn chung, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời đã ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện của cấp mình. Trong triển khai thực hiện đã lồng ghép việc triển khai thực hiện Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 143-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   Qua triển khai thực hiện, nhìn chung chất lượng sinh hoạt đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở duy trì thực hiện nghiêm các chế độ học tập, sinh hoạt cơ bản đảm bảo một năm 12 kỳ sinh hoạt thường kỳ và các kỳ sinh hoạt chuyên đề. Quan tâm chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên chặt chẽ, nghiêm túc nhằm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới. Thường xuyên củng cố, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cấp ủy viên các cấp; duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế công tác cán bộ và thực hiện tốt công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện việc rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm lãnh đạo và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt và hoạt động đi vào chiều sâu, qua đó công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ có chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên từng bước được nâng lên.

   Tuy nhiên, việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số tổ chức đảng chưa sâu kỹ và còn những hạn chế nhất định; chất lượng sinh hoạt tại một số chi bộ chưa cao. Tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt có nơi còn thấp và còn hạn chế. Nội dung sinh hoạt của một số chi bộ còn tập trung nhiều về triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác phát triển đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn gặp khó khăn, hạn chế; một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế trong tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.


QUẢNG CÁO